Voorwaarden met betrekking tot Businessparkscan

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer:

  Parkmanagement BV, gevestigd aan de Steegstraat 5 te 6040 EA Roermond en/of een van de partijen die met Parkmanagement BV een licentieovereenkomst zijn aangegaan met betrekking tot de businessparkscan (BPS).

 2. Opdrachtgever:

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Parkmanagement BV en/of een van de licentienemers met betrekking tot de businessparkscan opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 3. Werkzaamheden:

  Het uitvoeren van een of meerdere digitale businessparkscan (BPS) en alle andere werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven door opdrachtgever aan Parkmanagement BV en/of een van de licentienemers in het kader van de BPS, al dan niet nader omschreven in de tussen partijen vigerende overeenkomst.

Artikel 2

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder art. 1 lid 3 worden genoemd, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 2. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, preva­leren de onderhavige Voorwaarden van opdrachtgever.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die nodig is voor de uitvoering en verwerking van de overeengekomen businessparkscans en/of maatwerk dienstverlening, welke termijn in de overeenkomst tussen partijen nader is bepaald, tenzij uit de bewoordingen, de aard of strek­king van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere periode is aangegaan.

 4. Tussentijdse opzegging van een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst is niet moge­lijk behoudens partijen zulks schriftelijk uitdruk­kelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Gegevens opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en beschei­den, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, aan deze geretourneerd.

 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke opdrachtnemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig toezenden van de door haar aan opdrachtgever verzochte informatie.

Artikel 5 Uitvoering opdracht.

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

 3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaam­heden zoals overeengekomen in de opdrachtbevesti­ging en de werkzaamheden desondanks door opdrachtnemer zijn verricht, wordt daaraan het vermoeden ontleend dat hier­toe door de opdrachtgever opdracht is verleend.

Artikel 6 Geheimhouding en exclusiviteit.

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrok­ken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking is gesteld en de door verwer­king daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding is niet van toepassing op het publiceren van de geanonimiseerde resultaten van de businessparkscan op de daartoe bestemde website.

 2. Opdrachtnemer is niet bevoegd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waartoe zij werd verkregen, behoudens daartoe door de opdrachtgever schriftelijk gegeven toestemming.

Artikel 7 Intellectuele eigendom.

 1. Parkmanagement BV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en/of diensten alsmede alle andere informatie al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudi­gen, te openbaren of te exploiteren.

 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 Overmacht.

 1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stag­natie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van opdrachtnemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengeko­men wijze na te komen.

 2. Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmid­dellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te vol­doen.

Artikel 9 Honorarium.

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werk­zaamheden op te schorten tot het moment dat op­drachtgever het overeengekomen honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer.

 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt bere­kend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtgever en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werk­zaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn ver­richt.

Artikel 10 Betaling.

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in door in Nederland gangbare valuta, ten kantore van Parkmanagement BV of door middel van storting ten gunste van een door Parkmanagement BV aan te wijzen bankrekening en voorzo­ver de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor ge­stelde termijn, dan wel niet binnen de nader over­eengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Parkmanagement BV, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Parkmanagement BV heeft.

 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vorde­ring, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het door Parkmanagement BV te vorderen bedrag, althans het maximaal in rechte hiervoor te vorderen bedrag.

 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.

Artikel 11 Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werk­zaamhe­den en/of het factuurbedrag dient schrifte­lijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek tenzij opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet redelijkerwijs eerder kon ontdekken, aan de Parkmanagement BV te worden kenbaar gemaakt.

 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel ver­oorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoor­lijke nakoming van de opdracht, is de aansprake­lijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvoor heeft verze­kerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijk­heidsverzekering zou hebben gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met een praktijk als de onder­havige in redelijkheid had dienen te verzeke­ren, met een maximum van het bedrag dat opdrachtnemer over de laatste vier weken voorafgaand aan de gebeurtenis aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, dan wel € 2.000,- per gebeurtenis en per jaar, en wel het laagste bedrag van deze twee.

 2. Voor alle indirecte schade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtnemer, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

 4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens het vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het ver­voer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtnemer, opdrachtgever of derden.

 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 13 Opschortingrecht.

Opdrachtgever is bevoegd om de nakoming van haar verplichtin­gen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderin­gen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze.

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel voor nadere over­eenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkom­stig het NMI-Mediationreglement. Indien met betrek­king tot deze geschillen door partijen geen verge­lijk bereikt wordt overeenkomstig dat reglement, zullen deze geschillen op verzoek van de meest gerede partij worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.

 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat de mogelijkheid voor partijen onverlet om voor conservatoire of spoedeisende maatregelen zich terstond tot de bevoegde rechter in dezen te wenden

Roermond 22 augustus 2012

 
 
© 2019, LWV Parkmanagement | Disclaimer